Algemene voorwaarden en privacy beleid

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen SFelek en haar klanten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Offertes en Bestellingen

Alle offertes van SFelek zijn vrijblijvend en geldig gedurende een periode van 30 dagen, tenzij anders vermeld. Bestellingen kunnen worden geplaatst via onze website, per e-mail of telefonisch.


Levering en Verzending

SFelek streeft ernaar om bestellingen binnen de afgesproken termijn te leveren. Vertragingen kunnen echter optreden als gevolg van onvoorziene omstandigheden. In geval van vertraging zal SFelek de klant hierover zo spoedig mogelijk informeren.


Betaling

Betalingen dienen te worden voldaan binnen de gestelde termijn en op de wijze zoals vermeld op de factuur. Bij niet-tijdige betaling is de klant van rechtswege in verzuim en is SFelek gerechtigd om wettelijke rente en incassokosten in rekening te brengen.


Garantie

SFelek geeft garantie op haar producten conform de wettelijke bepalingen. De klant dient eventuele gebreken binnen een redelijke termijn na ontdekking schriftelijk te melden aan SFelek.


Aansprakelijkheid

SFelek is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade veroorzaakt door het gebruik van haar producten, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid.Privacy Policy (PP):
Verzameling van Persoonsgegevens

SFelek verzamelt persoonsgegevens van klanten voor het uitvoeren van haar diensten en het verwerken van bestellingen. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld met derden, tenzij noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.


Gebruik van Persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden gebruikt voor het leveren van producten, het verlenen van diensten, het informeren over wijzigingen en aanbiedingen, en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Klanten kunnen op elk moment verzoeken om inzage, correctie of verwijdering van hun persoonsgegevens.


Beveiliging van Persoonsgegevens

SFelek neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal, ongeoorloofde toegang en onrechtmatige verwerking.


Cookies

SFelek maakt gebruik van cookies op haar website om de gebruikerservaring te verbeteren. Cookies worden niet gebruikt om persoonlijke informatie te verzamelen. Klanten kunnen hun browserinstellingen aanpassen om cookies te weigeren, maar dit kan de functionaliteit van de website beïnvloeden.

Paragraph