Algemene voorwaarden

1.      De bedingen van deze algemene factuurvoorwaarden maken onvoorwaardelijk deel uit van de overeenkomst tussen ons en de klant. Deze gaan voor op alle andere eventuele voorwaarden van de klant en zijn steeds toepasselijk. Afwijkingen zijn maar mogelijk bij uitdrukkelijk en schriftelijke overeenkomst.

2.      Onze leveringstermijnen zijn steeds louter indicatief en vormen geen resultaatsverbintenis.

3.      Al onze facturen zijn betaalbaar binnen de dertig kalenderdagen vanaf factuurdatum, tenzij op de factuur een andere vervaldag werd genoemd.

4.      Bij laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd zijn aan rentevoet van 10 % op jaarbasis. Tevens is de klant bij laattijdige betaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van minstens 10 % op het factuurbedrag, met een minimum van 100 euro, onverminderd het recht om een hogere schade te vorderen mits dit aangetoond wordt.

5.      Wij hebben het recht om eender welke prestaties op te schorten indien onze factuur niet betaald is tegen de vooropgestelde vervaldag.

6.      Indien er meerdere facturen vervallen doch niet betaald zijn, zijn alle andere eventuele facturen, ook al hebben deze de vervaldag nog niet bereikt, onmiddellijk, van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar.

7.      Behoudens andersluidende overeenkomst zijn al onze facturen contant en zonder korting betaalbaar op de zetel van ons bedrijf, niettegenstaande elke betwisting en zonder dat schuldvergelijking of enig retentierecht mogen opgeworpen worden.

8.      Indien wij goederen leveren, blijven deze onze eigendom totdat onze facturen betaald zijn.

9.      Op straffe van verval dient elke klacht over onze factuur ons binnen de vijftien kalenderdagen na factuurdatum te bereiken. Indien tegen dan geen klacht werd geformuleerd, wordt de factuur van rechtswege en zonder bericht geacht te zijn aanvaard. Elke niet gemotiveerde klacht wordt als niet-bestaande beschouwd.

10.    Op al onze prestaties en in het bijzonder deze factuur is het Belgische recht van toepassing. Enkel de Rechtbanken van Antwerpen, afdeling TONGEREN zijn bevoegd om kennis te nemen over betwistingen aangaande deze facturen.

11.    De offerte is pas definitief als de technieker deze heeft goedgekeurd na zijn bezoek voor de technische opmeting.

12.    Prijzen zijn steeds onder voorbehoud van de prijsstijgingen bij onze leveranciers.

Online webshop

Materiaal nodig voor uw volgend project?
Ook dat kan u bij SFelek verkrijgen.

0
    0
    Uw winkelmand
    Uw winkelmand is leegTerug naar winkel